ورود به سیستم

   

تصاویر

نمایی از ساختمان دانشگاه
سایت کامپیوتر شماره 1
سلف سرویس و بوفه دانشگاه
کلاس
اتاق رسم
سایت کامپیوتر شماره 2
آزمایشگاه دیجیتال
کتابخانه
باشگاه بدنسازی تصویر 1
باشگاه بدنسازی تصویر 2
کارگاه سیم پیچی
نمایی دیگر از ساختمان دانشگاه
اتاق مشاوره دانشگاه

اطلاعیه ها

کد رشته های دفترچه  آزمون سراسری  سال 1394 

کد رشته

عنوان رشته

گروه آزمایشی

16772

مهندسيعمران

علوم ریاضی و فنی

16773

مهندسيمعماري

علوم ریاضی و فنی

16774

مهندسيمكانيك

علوم ریاضی و فنی

16775

كاردانفنيعمرانكارهايعموميساختمان

علوم ریاضی و فنی

16776

كاردانيعلميكاربردينرمافزاركامپيوتر

علوم ریاضی و فنی

16777

كاردانيفنآورياطلاعاتوارتباطات

علوم ریاضی و فنی

24149

حسابداري

کلیه گروه ها غیراز هنر و زبان

24150

روانشناسي

کلیه گروه ها غیراز هنر و زبان

16069

راهنماييومشاوره

علوم انسانی

 

 شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) 1394


شهریه دوره کارشناسی ارشد سال 1394

 قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید:

 بخش اداری دانشگاه روزهای پنجشنبه تعطیل می باشد.